ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid

Op al onze leveringen, diensten en aanbiedingen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Door het bestellen van een goed, respectievelijk door het aanvaarden van onze levering/diensten, worden onze klanten geacht afstand te doen van eventuele eigen voorwaarden. Afwijkingen zijn slechts geldig indien wij ze voorafgaandelijk schriftelijk aanvaarden.


Aanbod en bestelling
 • Bestellingen worden slechts als door ons aangenomen beschouwd, wanneer wij ze bevestigd of door levering/diensten uitgevoerd te hebben.
 • Annulering van de door ons aanvaarde bestelling/order of terugzending door de koper van geleverde goederen kan slechts gebeuren mits voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van onze firma. In dit geval zal 20% van de geannuleerde bestelling met een minimumbedrag van €10,00 gefactureerd én betaalbaar zijn als vergoeding voor de schade én onkosten die deze annulering meebrengt. Deze bepaling is ook van toepassing in geval van gedeeltelijke annulering.

Zekerheid
 • Wij zijn ten allen tijde gerechtigd om van onze klanten zekerheid – in de vorm van een geldelijk voorschot – te verlangen voor de levering van de bestelde goederen, dan wel uitvoering van de bestelde diensten.
 • De garantie van de geleverde goederen beperkt zich tot de garantieperiode toegekend door de fabrikant/leverancier.
 • Naar onze klanten toe is er een zekerheid voorzien in de vorm van een garantie van 3 maand bij reparatie. Deze garantie is evenwel beperkt tot de waarde van de geleverde goederen en de geleverde prestaties.
 • Uitgesloten van de garantie zijn normale slijtage, alsook slijtage door foutief gebruik, slechte beveiliging en/of slecht onderhoud.
 • Verzendkosten bij garantiegevallen vallen steeds ten laste van de klant/koper.

Levering
 • Leveringsdata of aanvangsdata der werken worden steeds bij benadering opgegeven.
 • Het louter verstrijken ervan vernietigt het contract/bestelbon niet.
 • In voorkomend geval is de verbreking slechts mogelijk na voorafgaande aangetekende ingebrekestelling waarbij aan onze firma nog één maand de tijd gegeven wordt om te leveren, dan wel om de diensten te verlenen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als verbroken beschouwd, zonder dat wij tot enige schadevergoeding, van welke aard ook, gehouden zijn.
 • De stopzetting van de levering door onze toeleveringsbedrijven wegens oorlog, stakingen, overmacht en andere onvoorzienbare gebeurtenissen, ontslaan ons van de verplichting tot leveren en/of uitvoering der diensten voor de duur der stoornissen en in volle omvang der uitwerkselen en gevolgen dezer stoornissen. Deze gebeurtenissen geven ons ook het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat onze klanten aanspraak kunnen maken op enigerlei schadevergoeding.
 • Onze firma is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door constructiefouten en verborgen gebreken aan geleverde goederen.

Betaling
 • Alle betalingen dienen bij overhandiging der factuur onmiddellijk te gebeuren te Sint-Niklaas in euro en zonder dat enig recht op compensatie en/of korting is toegelaten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 • Bij niet-tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om verdere bestellingen, leveringen en diensten op te schorten of de bestellingen, leveringen en dienstverlening als verbroken of ontbonden te beschouwen (zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist-, onverminderd ons recht om volledige schadevergoeding van onze klanten te vorderen.
 • Bij niet-tijdige betaling zijn onze klanten van rechtswege aan ons een rente verschuldigd van 10% per jaar vanaf factuurdatum, zonder dat ingebrekestelling vereist is.
 • Iedere niet op haar vervaldag betaalde factuur zal bovendien zonder ingebrekestelling bij toepassing van eventueel art. 1226 B.W. en bij toepassing van de art. 1146 en 1147 van het burgerlijk wetboek en de Wet van 02/08/2002, onverminderd de kosten en de rente, conventioneel en forfaitair verhoogd met 10% van het verschuldigde bedrag bij wijze van schadevergoeding en dit met een minimum van €50,00 per factuur, dit tot dekking van kosten van alle aard welke werden gemaakt, op uitzondering van de gerechtskosten en andere kosten voorzien in deze verkoopsvoorwaarden.
 • Alle innings- en protestkosten komen steeds ten laste van onze klant.
 • Door het verlopen van de vervaldatum der factuur is onze klant zonder verdere aanmaning in gebreke bij toepassing van art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek.
 • De geleverde goederen, zelfs al zijn ze reeds geïncorporeerd in een groter geheel, blijven eigendom van onze firma tot volledige betaling, onverminderd de toepassing van art. V.3 en 4.
 • Wanneer onze klant in gebreke blijft te betalen of wanneer onze vordering in gevaar is, zijn wij gerechtigd onze eigendom op de goederen ten opzicht van zowel onze klant als ten opzichte van een derde te laten gelden, meer in het bijzonder kunnen wij teruggave van de goederen verlangen zonder in rechte te moeten optreden.
 • Bij teruggave van goederen worden onze kosten en minwaarden in mindering gebracht.

Klachten

Alle opmerkingen, in het bijzonder met betrekking tot de hoeveelheid, de kwaliteit en de conformiteit dienen te geschieden schriftelijk en aangetekend binnen 8 dagen na de levering der goederen, dan wel uitvoering der diensten, zo niet zijn de opmerkingen onontvankelijk. Klachten vanwege onze klanten schorsen niet de plicht tot betaling vanwege onze klant. In geval van klacht binnen de vooropgestelde termijn staat het ons vrij een vervangingslevering te doen, de goederen terug te nemen dan wel een bijkomende herstelling te doen, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van onze klant.


Verzending
 • De verzending van de goederen via de postdiensten geschiedt op risico van de koper, zodanig dat o.a.
  1. Onze firma voor alle schade, hoe ook genaamd tijdens de verzending uitdrukkelijk niet aansprakelijk is.
  2. Vanaf de verzending der goederen naar de door onze klant gewenste plaats, beschadiging, diefstal, verduistering van de goederen voor rekening en risico van onze klant is.
 • Terugzending van de goederen dient vrachtvrij te gebeuren.

Transport
 • Op vraag van onze klant, verzorgen wij op kosten van onze klant het transport van de goederen door een externe firma naar de door onze klant gewenste plaats.
 • Voor schade tijdens het transport zijn wij uitdrukkelijk niet aansprakelijk.
 • Vanaf de levering van de goederen op de door onze klant gewenste plaats is beschadiging, diefstal, verduistering van de goederen, alsmede alle schade, hoe ook genaamd, daarna aan de goederen toegebracht voor rekening en risico van de opdrachtgever, zijnde onze klant.
 • Onze klant geeft volmacht om steeds, zowel op vakantie-, zon-, feest- en zaterdagen, de goederen te overhandigen aan iemand die verbonden is aan de door onze klant gewenste plaats, zonder dat enige verantwoordelijkheid op ons rust.

Bevoegde rechtbank

Bij betwisting zal enkel de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde of het Vredegerecht te Sint-Niklaas, 2° Kanton bevoegd zijn. Betwistingen in verband met leveringen in het buitenland worden uitsluitend berecht door de hierboven limitatief opgesomde Rechtbanken.

Het Belgisch Recht beheerst exclusief alle tussen onze firma en derden opgenomen verbintenissen en betwistingen.